Obuka pilota

Obuku pilota na vazduhoplovnoj akademiji Pegaz pružaju iskusni i profesionalni instruktori. Nastavni plan i program pokriva sve aspekte letačke obuke, od osnova letenja do naprednih tehnika, obezbeđujući da učenici steknu sveobuhvatno obrazovanje i da su dobro pripremljeni da postanu vešti piloti.

PPL

Dozvola privatnog pilota

Licenca privatnog pilota (PPL) prema standardima Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu (EASA) je licenca koja sertifikuje pojedinca da leti avionom u lične i nekomercijalne svrhe.

Da bi pristupio kursu za PPL, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 17 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu ili započetu srednju školu.

Prava imaoca dozvole:

 • Može da leti u svojstvu PIC (komandujući pilot) ili u svojstvu kopilota bez novčane naknade na avionima ili motornim jedrilicama - TMG, na nekomercijalnim letovima.
 • Bez obzira na prethodnu tačku, ukoliko imaoc ove dozvole ima pravo da obavlja poslove instruktora (FI) ili ispitivača može primati naknadu za:
 • Sprovođenje obuke za dozvolu pilota lake avijacije ili za dozvolu privatnog pilota (PPL).
 • Sprovođenje praktičnih ispita i provera stručnosti za gore navedene dozvole.
 • Sve ostale poslove koje ima prava da obavlja na temelju upisanih ovlaštenja i certifikata iz gore navedenih dozvola.

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Ispiti iz predmeta teoretske nastave
 • Obuka na zemlji
 • Obuka u vazduhu

Fond časova teorijske obuke je 120 (nastavni čas je 60 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Kompletna obuka za ovu licencu traje 3 meseca s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Nakon završetka obuke, kandidat će dobiti PPL i moći će upravljati avionom kao privatni pilot, uz određena ograničenja. Da bi održao važeći PPL, pilot mora da nastavi da ispunjava medicinske zahteve i da redovno leti kako bi održao svoje letačke veštine, u skladu sa EASA propisima.

Banka pitanja

CPL

Dozvola komercijalnog pilota

Licenca komercijalnog pilota (CPL) prema standardima Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu (EASA) je licenca koja sertifikuje pojedinca da leti avionom u komercijalne svrhe, kao što je prevoz putnika ili tereta za novčanu nadoknadu ili posao.

Da bi pristupio kursu za CPL, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi: Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) izdatu u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije.
 • Zdravsteni uslovi: Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Pre pristupanja praktičnoj obuci kandidat mora da:
 • Ostvari 150 sati letenja
 • Ispuni preduslove za izdavanje ovlašćenja za klasu ili tip za višemotorne avione u skladu sa Glavom H, ako će se višemotorni avion koristiti na praktičnom ispitu. To je u skladu sa JAR-FCL 1.225 i JAR-FCL 1.240
 • Pre pristupanja kursu, putem prijemnih testova proveravamo da li kandidat ima odgovarajuća znanja iz sledećih predmeta:
 • Matematika
 • Fizika
 • Engleski jezik (ukoliko kandidatovo znanje engleskog jezika nezadovoljava potrebno je da upise dodatne casove u okviru naše akademije, kako bi mogao da prati i razume teorijsku nastavu obuhvaćenu kursom.)

Prava imaoca dozvole:

 • Imaoc ima sva prava iz dozvole pilota lakih vazduhoplova (LAPL) i dozvole privatnog pilota (PPL).
 • Imaoc može da leti u svojstvu PIC (komandujući pilot) ili u svojstvu kopilota na letovima koji nisu u okviru javnog avio-prevoza.
 • Imaoc može da leti u svojstvu PIC (komandujući pilot) u javnom avio-prevozu na vazduhoplovu sa jednim pilotom pod uslovima definisanim u FCL.060.
 • Imaoc može da leti u svojstvu kopilota u javnom avio-prevozu pod uslovima definisanim u FCL.060.

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Ispiti iz predmeta teoretske nastave
 • Obuka na zemlji
 • Obuka u vazduhu (vizuelno i instrumentalno letenje)

Fond časova teorijske obuke je 250 (nastavni čas je 60 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Teorijska obuka za ovu licencu traje 5 nedelja, po 5 sati nastave dnevno.
Sa praktičnom nastavom može da se počne nakon 65% odslušane teorijske nastave. Praktična nastava se provodi kroz 20-25 dana, s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

*Kandidati za dozvolu profesionalnog pilota (CPL) moraju da ispune zahteve za klasu ili tip vazduhoplova na kojem će se sprovesti praktičan ispit.

Nakon završetka obuke, kandidat će dobiti CPL i moći će upravljati avionom kao komercijalni pilot, uz određena ograničenja. Da bi održao važeći CPL, pilot mora da nastavi da ispunjava medicinske uslove i da redovno leti kako bi održao svoje letačke veštine, u skladu sa EASA propisima. Pored toga, od nosioca CPL-a se može zahtevati da dobije dodatne sertifikate i ovlašćenja, kao što je ovlašćenje za letenje na avionu sa više motora (MEP), u zavisnosti od tipa aviona kojim planira da komercijalno leti.

ATPL

Dozvola transportnog pilota

Licenca transportnog pilota (ATPL) prema standardima Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu (EASA) je najviši nivo sertifikacije pilota i potrebna je pilotima da upravljaju komercijalnim avionima za avio-kompaniju.

Da bi pristupio kursu za ATPL, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 21 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) izdatu u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu, putem prijemnih testova proveravamo da li kandidat ima odgovarajuća znanja iz sledećih predmeta:
 • Matematika
 • Fizika
 • Engleski jezik (ukoliko kandidatovo znanje engleskog jezika nezadovoljava potrebno je da upise dodatne casove u okviru naše akademije, kako bi mogao da prati i razume teorijsku nastavu obuhvaćenu kursom.)

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Ispiti iz predmeta teoretske nastave
 • Obuka na zemlji
 • Obuka u vazduhu (vizuelno i instrumentalno letenje)

Fond časova teorijske obuke je 659 (nastavni čas je 60 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Teorijska obuka za ovu licencu traje 24 nedelja (6 meseci), po 5 sati nastave dnevno.
Za kandidata sa CPL(A) ili ovlascenjem IR traje 17 nedelja (4 meseca),, po 5 sati nastave dnevno.
Za kandidata sa CPL(A) i ovlascenjem IR traje 12 nedelja (3 meseca),, po 5 sati nastave dnevno.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Nakon završetka obuke, kandidat će dobiti ATPL i moći će da leti kao kapetan u avionu avio kompanije, uz određena ograničenja. Da bi održao važeći ATPL, pilot mora da nastavi da ispunjava medicinske uslove i da redovno leti kako bi održao svoje letačke veštine, u skladu sa EASA propisima. Pored toga, od nosioca ATPL-a se može zahtevati da dobije dodatne sertifikate i ovlašćenja, kao što je ovlašćenje za tip (type rating) za određeni tip aviona, u zavisnosti od tipa aviona kojim planira da komercijalno leti.

IR-SE

Instrument Rating - Single Engine

Instrument Rating - Single Engine (IR-SE) prema standardima Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu (EASA) je sertifikat koji omogućava pilotu da leti u instrumentalnim meteorološkim uslovima (IMC).

Da bi pristupio kursu za IR-SE, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova i dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • Ostvari 50 sati maršrutnog letenja u svojstvu PIC (komandujući pilot), od čega najmanje 10 sati na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Obuka na zemlji
 • Obuka u vazduhu

Fond časova teorijske obuke je 160 (nastavni čas je 60 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Teorijska obuka za ovu licencu traje 5 nedelja, po 5 sati nastave dnevno.
Sa praktičnom nastavom može da se počne nakon 65% odslušane teorijske nastave.

Kompletna obuka za zvanje IR-SE traje 4 meseca, s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Nakon završetka obuke, kandidat će dobiti IR-SE i moći će leteti u instrumentalnim uslovima (IMC) kao kapetan, uz određena ograničenja. Da bi održao važeći IR-SE, pilot mora da nastavi da ispunjava medicinske uslove i da redovno leti kako bi održao svoje letačke veštine, u skladu sa EASA propisima. Pored toga, od nosioca IR-SE se može zahtevati da dobije dodatne sertifikate i ovlašćenja, kao što je ovlašćenje za tip za određeni tip aviona, u zavisnosti od tipa aviona kojim planira da leti u instrumentalnim uslovima (IMC).

IR-ME

Instrument Rating - Multi Engine

Instrument Rating - Multi Engine (IR-ME) prema standardima Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu (EASA) je sertifikat koji omogućava pilotu da leti višemotornim avionom u instrumentalnim meteorološkim uslovima (IMC).

Da bi pristupio kursu za IR-ME, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova i dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • Ostvari 50 sati maršrutnog letenja u svojstvu PIC (komandujući pilot), od čega najmanje 10 sati na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Obuka na zemlji
 • Obuka u vazduhu

Kurs se sastoji iz dva modula koji mogu da se pohađaju odvojeno ili kombinovano.

Fond časova teorijske obuke je 160 (nastavni čas je 60 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Kompletna obuka za zvanje IR-ME traje 4 meseca, s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Nakon završetka obuke, kandidat će dobiti IR-ME i moći će leteti na višemotornim avionima u instrumentalnim uslovima (IMC) kao kapetan, uz određena ograničenja. Da bi održao važeći IR-ME, pilot mora da nastavi da ispunjava medicinske uslove i da redovno leti kako bi održao svoje letačke veštine, u skladu sa EASA propisima. Pored toga, od nosioca IR-SE se može zahtevati da dobije dodatne sertifikate i ovlašćenja, kao što je ovlašćenje za tip za određeni tip aviona, u zavisnosti od tipa aviona kojim planira da leti u instrumentalnim uslovima (IMC).

FI

Dozvola instruktora letenja

Dozvola instruktora letenja (FI) prema standardima Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu (EASA) omogućava pilotu da podučava i sertifikuje druge pilote za sopstvene pilotske dozvole, uključujući licence privatnog pilota (PPL), licence komercijalnog pilota (CPL) i vazdušni transport Licence pilota (ATPL).

Da bi pristupio kursu za FI, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi: Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) i dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi: Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • Ostvari 10 sati letenja praktične obuke na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova, od čega najviše pet sati može da bude letenje po instrumentima na uređaju za simuliranje letenja (FSTD)
 • Ostvari 20 sati letenja maršrutnog letenja po pravilima vizuelnog letenja (VFR) na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova u svojstvu PIC (komandujući pilot)
 • Ostvari najmanje 200 sati letenja na avionima ili motornim jedrilicama - TMG, od čega 150 sati u svojstvu PIC (komandujući pilot)
 • Ostvario najmanje 30 sati na jednomotornim klipnim avionima od čega najmanje pet sati u periodu od šest meseci koji neposredno prethode proveri u letu pre početka obuke kako je propisano u FCL.930.FI(A)
 • Ostvario maršrutni let po pravilima vizuelnog letenja (VFR) u svojstvu PIC , uključujući let od najmanje 540 km (300 NM) na obuci na kojoj se izvodi sletanje sa potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma
 • Ispunjava uslove u pogledu teorijskog znanja za dozvolu profesionalnog pilota (CPL), osim u slučaju instruktora letenja avionom - FI (A) koji sprovodi samo obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL (A)

Napomena:
Kandidati za sertifikat instruktora letenja (FI) moraju da polože pre početka obuke za instruktore specifičnu proveru u letu sa instruktorom letenja (FI) koji je kvalifikovan u skladu sa FCL.905.FI(I) u periodu od šest meseci koji prethode početku obuke. Provera u letu pre početka obuke mora da se zasniva na proveri stručnosti za ovlašćenje za letenje na klasi i tipu, kako je definisano u Dodatku 9. ovog aneksa.

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Minimum 100 sati teoretske nastave
 • 25 sati poducavanja i učenja
 • Obuka u vazduhu
 • Najmanje 30 sati praktične obuke, od čega 25 sati mora da bude nalet sa instruktorom, a od čega pet sati može da bude ostvareno na uređaju za potpuno simuliranje letenja (FFS), uređaju za obuku letačko - navigacijskih procedura (FNPT I ili FNPT II) ili trenažeru letenja (FTD 2 / 3)

Kompletna obuka za ovu licencu traje 3 - 6 meseci s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Nakon završetka obuke, kandidat će dobiti FI i moći će podučavati i sertifikovati druge pilote za njihove pilotske dozvole, uz određena ograničenja. Da bi održao važeći FI, pilot mora da nastavi da ispunjava medicinske uslove i da redovno leti kako bi održao svoje letačke veštine, u skladu sa EASA propisima. Pored toga, od nosioca FI se može zahtevati da dobije dodatne sertifikate i ovlašćenja, kao što je ovlašćenje za tip (type rating) za određeni tip aviona, u zavisnosti od tipa aviona kojim planira da podučava i sertifikuje druge pilote.

SEP

Single Engine Piston Rating

Single Engine Piston Rating (SEP) je vrsta odobrenja licence privatnog pilota (PPL) ili licence komercijalnog pilota (CPL) koja omogućava pilotu da leti na klipnim avionima sa jednim motorom.

Da bi pristupio kursu za SEP, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova i dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • 70 sati kao PIC (komandujući pilot) na odgovarajućoj kategoriju vazduhoplova.

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Teorijski ispiti
 • Obuka u vazduhu

Fond časova teorijske obuke je 15 (nastavni čas je 45 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Kompletna obuka za zvanje SEP traje 2 nedelje, s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Sertifikat SEP omogućava pilotima da upravljaju klipnim avionima sa jednim motorom za ličnu ili komercijalnu upotrebu i pruža osnovu za dobijanje dodatnih rejtinga, kao što su Multi Engine Pistom Rating (MEP) ili instrumentalni rejting (IFR).

MEP

Multi Engine Piston Rating

Multi Engine Piston Rating (MEP) je vrsta odobrenja licence privatnog pilota (PPL) ili licence komercijalnog pilota (CPL) koja omogućava pilotu da leti na klipnim avionima sa više motora.

Da bi pristupio kursu za MEP, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova i dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • 70 sati kao PIC (komandujući pilot) na odgovarajućoj kategoriju vazduhoplova.

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Teorijski ispiti
 • Obuka u vazduhu

Fond časova teorijske obuke je 15 (nastavni čas je 45 min). Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka svakog od teorijskih predmeta.

Kompletna obuka za zvanje MEP traje 2 nedelje, s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje studenta tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.

Sertifikat MEP omogućava pilotima da upravljaju višemotornim klipnim avionima za ličnu ili komercijalnu upotrebu i pruža osnovu za dobijanje dodatnih rejtinga, kao što je instrumentalni rejting (IFR) ili dozvola instruktora letenja (FI).

IRI

Instrument Rating Instructor

The Instrument Rating Instructor (IRI) rejting ovlašćuje instruktora letenja da obezbedi obuku za letenje po instrumentima i studentima odobrava ovlašćenje za instrumentalno letenje.


Da bi pristupio kursu za IRI, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • Ima najmanje 800 sati naleta po IFR-u, od čega najmanje 400 sati mora biti u avionima
 • U slučaju kandidata za IRI(A) za višemotorne avione, kandidat mora ispuniti zahteve paragrafa FCL.915.CRI(a), FCL.930.CRI i FCL.935;

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Teorijski ispiti
 • Obuka u vazduhu

Nakon ispunjavanja ovih zahteva i uspešnog izvođenja letova, pilot će moći da radi kao Instrument Rating Instructor. Ovaj rejting omogućava instruktorima letenja da sprovode obuku za letenje po instrumentima i odobre studentima ovlašćenje za instrumentalno letenje. To je suštinski rejting za instruktore koji žele da se specijalizuju za obuku instrumentalnog letenja i da svojim studentima pruže veštine i znanja neophodna za bezbedno upravljanje avionom u instrumentalnim meteorološkim uslovima.

CRI

Class Rating Instructor

The Class Rating Instructor (CRI) rejting omogućava pilotu da radi kao instruktor letenja, za as a flight instructor za određenu klasu aviona, kao što su jednomotorni ili višemotorni avioni.


Da bi pristupio kursu za CRI, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu komercijalnog pilota (CPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje prve klase (Class I).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Pre pristupanja kursu kandidat mora da:
 • Za višemotorne avione:
 • 500 sati naleta kao pilot na avionima
 • 30 sati kao PIC (komandujući pilot) na odgovarajućoj klasi ili tipu aviona
 • Za jednomotorne avione:
 • 300 sati naleta kao pilot na avionima
 • 30 sati kao PIC (komandujući pilot) na odgovarajućoj klasi ili tipu aviona

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Teorijski ispiti
 • Obuka u vazduhu

Nakon ispunjavanja ovih zahteva i uspešnog izvođenja letova, pilot će moći da radi kao Class Rating Instructor za određenu klasu aviona. Ovaj rejting omogućava pilotu da sprovodi obuku za letenje za ambiciozne pilote i omogućava dalji profesionalni razvoj u vazduhoplovnoj industriji.

NQ

Night Qualification

The Night Qualification (NQ) je sertifikat koji potvrđuje stručnost pilota u noćnim letovima.


Da bi pristupio kursu za NQ, kandidat mora da ispuni sledeće uslove:

 • Uzrasni uslovi: Kandidat mora da ima najmanje 18 godina da bi mogao da pristupi obuci.
 • Letački uslovi:Kandidat mora da poseduje dozvolu privatnog pilota (PPL(A)) za odgovarajuću kategoriju vazduhoplova.
 • Zdravsteni uslovi:Kandidat mora da poseduje važeće lekarsko uverenje druge klase (Class II).
 • Obrazovni uslovi: Kandidat mora imati najmanje završenu srednju školu.
 • Podnosilac zahteva za FI sa sertifikatom NQ takođe treba da:
 • Bude kvalifikovan za letenje noću u odgovarajućoj kategoriji aviona.
 • Pokazao sposobnost da poučava noću
 • U skladu sa nedavnim zahtevima za noćno iskustvo FCL.060(b)(2) (night experience requirement)
 • (Za višemotorne avione, ispunjava uslove za CRI za višemotorne avione)

Plan obuke:

 • Teoretska nastava
 • Obuka u vazduhu

Dobijanjem NQ, pilot pokazuje svoju sposobnost da bezbedno upravlja avionom noću i poboljšava svoje mogućnosti zapošljavanja kao komercijalni pilot.