srpski english

Dozvola Višemotornog Aviona MEP (A) Modularni kurs

Cilj kursa:
Cilj obuke je da se kandidat osposobi za samostalno letenje na avionu sa levog sedišta i to u redovnim i vanrednim situacijama u skladu sa JAR-FCL 1.240 (2).
Ulazni zahtevi:
Pre pristupanja odobrenom kursu obuke za ovlašćenje CR MEP kandidat mora:
1. da ima najmanje PPL(A), 70 sati letenja u ulozi PIC 
2. da poseduje najmanje lekarsko uverenje klase 1.

Plan obuke:
Obuka se sastoji od:

1. Teoretske nastave 
2. Ispita iz predmeta teoretske nastave,
3. Obuke u vazduhu.

Fond časova teorijske obuke je 15 (nastavni čas je 45 min).
Ispiti iz predmeta teorijske nastave se vrše nakon završetka kompletne teorijske obuke.

Vremenski raspored:


Kompletna obuka za ovlašćenje CR MEP traje 2 nedelje s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje kandidata tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.