srpski english

Instruktori letenja FI (A) Modularni kurs

Cilj kursa je da kandidata obuči teoretski i praktično da bi uspešno vršio obuku za PPL(A), CPL(A), jednomotorni upis klase/tipa, i ako je primenljivo za obuku u noćnim uslovima.FI(A) kurs treba posebno da istakne ulogu pojedinca u odnosu na značaj ljudskog faktora čovek-mašina i interakcije sa teoretskim znanjem. Posebna pažnja se treba dati na kandidatovu zrelost i procenu uključujući i shvatanje odraslih, njihovih stavova i različitih nivoa obrazovanja.
U toku kursa, kandidat mora biti upozoren o njegovim vlastom odnosu prema bezbednosti letenja. Unapređenje shvatanja bezbednosti mora biti osnovni cilj kroz obuku kursa. Osnovna važnost kursa je naglasak na obuci koja će kandidatu dati znanje, veštinu i zahtevani nivo potreban za zadatak nastavnika letenja.

Ulazni zahtevi

a) Pre pristupanja odobrenom kursu obuke za FI(A) kandidat mora da:
b) ima minimum 18 godina.
c) je završio najmanje 10 sati praktične obuke na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova , od čega najviše pet sati može da bude letenje po instrumentima na uređaju za simuliranje letenja ( FSTD ) ;
d) je ostvario 20 sati maršrutnog letenja po pravilima vizuelnog letenja ( VFR ) na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova u svojstvu PIC ;
e) je imalac najmanje dozvole profesionalnog pilota aviona - CPL ( A ) ;
f)  je imalac najmanje dozvole privatnog pilota aviona - PPL ( A ) i :
g) da ispunjava uslove u pogledu teorijskog znanja za dozvolu profesionalnog pilota ( CPL ) , osim u slučaju instruktora letenja avionom - FI ( A ) koji sprovodi samo obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova ( avion ) - LAPL ( A ) ;
h) da je ostvario najmanje 200 sati letenja na avionima ili motornim jedrilicama - TMG , od čega 150 sati u svojstvu PIC ;
i)  je ostvario najmanje 30 sati na jednomotornim klipnim avionima od čega najmanje pet sati u periodu od šest meseci koji neposredno prethode proveri u letu pre početka obuke kako je propisano u FCL.930.FI ( a )
j) je ostvario maršrutni let po pravilima vizuelnog letenja (VFR ) u svojstvu PIC , uključujući let od najmanje 540 km ( 300 NM ) na obuci na kojoj se izvodi sletanje sa potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma ;
k) Napomena:
l)  Kandidati za sertifikat instruktora letenja ( FI ) moraju da polože pre početka obuke za instruktore specifičnu proveru u letu sa instruktorom letenja ( FI ) koji je kvalifikovan u skladu sa FCL.905.FI ( i ) u periodu od šest meseci koji prethode početku obuke . Provera u letu pre početka obuke mora da se zasniva na proveri stručnosti za ovlašćenje za letenje na klasi i tipu , kako je definisano u Dodatku 9. ovog aneksa .

Program
1. Teorijske obuka :
1. 25sati  poducavanja I ucenja
2. Minimum 100 sati teorijske nastave koje ukljucuju instrukcije za letenje I progress test-

2. Obuka u vazduhu:
Najmanje 30 sati praktične obuke , od čega 25 sati mora da bude nalet sa instruktorom , a od čega pet sati može da bude ostvareno na uređaju za potpuno simuliranje letenja ( FFS ) , uređaju za obuku letačko - navigacijskih procedura ( FNPT I ili II ) ili trenažeru letenja ( FTD 2 / 3 ) ;

Vremenski, traje 3 - 6  meseci s tim što uticaj meteorološkog faktora, doba godine, redovnost i angažovanje kandidata tokom obuke mogu uticati na ukupno vreme trajanja obuke.
Kurs je uskladjen sa EASA pravilima, odnosno licence se izdaju po Part.FCL-u.